The Topology of Technoetics Via Theōria: Roy Ascott and the Techne of La Plissure du Texte